Liên kết
*** Thư viện Quốc gia Việt Nam
  31 Phố Tràng Thi
Hà Nội, Việt Nam
Tell: 84-04-8.254.927
Email: info@nlv.gov.vn
Webpage: http://www.nlv.org.vn
*** Hội bảo tồn Di sản chữ Nôm
  The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, North Carolina 27511
USA
Email: info@nomfoundation.org
Webpage: http://www.nomfoundation.org
*** Northen Illinois University
  Center for Southeast Asian Studies
520 College View Ct.
Northern Illinois University
DeKalb, Illinois 60115
Phone: (815) 753 1771
Fax: (815) 753-1776
E-mail: cseas@niu.edu
Webpage: http://www.cseas.niu.edu
*** Yale University
  265 Church Street, Suite 901
New Haven, CT 06511, USA
Phone: (203) 432-1345
Fax: (203) 432-1323
E-mail: opa@yale.edu
Webpage: www.yale.edu