Từ điển chữ Nôm Tày
HOÀNG TRIỀU ÂN (chủ biên)
DƯƠNG NHẬT THANH - HOÀNG TUẤN NAM

Quốc Ngữ hoặc Hán-Nôm: