Another Nôm Lookup Tool
based on
Unicode

Quốc Ngữ hoặc Hán-Nôm Mã Unicode hoặc TCVN (dùng hệ hex) Tiếng anh
Bắc kinh Quảng đông Thương hiệt
Bộ thủ.Tổng nét