TRUYỆN KIỀU BẢN 1902
Bản Kiều Oánh Mậu
Sưu tầm, khảo chú & chế bản Nôm: Nguyễn Thế & Phan Anh Dũng
Hiệu đính chữ Nôm: Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Đình Thảng.
Published by Thuận Hoá — Huế 2004


1 2 3 4 5    

Total 163 pages
𤾓𢆥𥪞𡎝𠊛些
1    Trăm năm trong cõi người ta
𫳘才𫳘命窖𱺵恄𠑬
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
𣦰戈𱥺局𣷭橷
Trải qua một cuộc bể dâu
仍調𬂙𧡊㐌𤴬疸𢚸
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng
𨓐咦彼嗇斯豐
5    Lạ gì bỉ sắc tư phong
𡗶撑悁貝𦟐紅打慳
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen
稿𦹳吝𱠎𠓀畑
Cảo thơm lần giở trước đèn
風情固錄羣傳史撑
Phong tình có lục còn truyền sử xanh
浪𢆥嘉靖朝明
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
𦊚方滂𣼽𠄩京凭鐄
10    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
固茄員外户王
Có nhà viên ngoại họ Vương
家資𠉝拱常常堛中
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung
𱥺𱰺𡥵次𡦧𢚸
Một trai con thứ rốt lòng
王觀𱺵𫳘綏𣳔儒家
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia
頭𢚸𠄩婀嫊娥
15    Đầu lòng hai ả tố nga
翠翹𱺵姉㛪𱺵翠雲
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân
梅骨格雪精神
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
𱥺𠊛𱥺𨤔𨑮分院𨑮
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười
雲䀡莊重恪撝
Vân xem trang trọng khác vời
囷𦝄𣹓惮󰞺𧍋𦬑囊
20    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang

Chú Thích:

Câu 4:đã: B-T: MÀ
Câu 5:bỉ sắc tư phong: Kia kém, đây nhiều (chữ PHONG này là phong túc), ý nói tạo hoá đã cho hơn cái này (tài) thì kém cái kia (mệnh).
Câu 6:với: Các bản Nôm đều chép là VỚI, các bản Quốc ngữ là THÓI quen thuộc hơn, đã được chấp nhận rộng rãi dù không có căn cứ ở các bản Nôm cổ.
Câu 7:Cảo thơm: pho sách thơm, ngụ ý là sách hay, sách quý.
Câu 8:có lục: B-T: CỔ lục, do các bản Quốc ngữ sửa, các bản Nôm đều là CÓ.
Câu 10:hai kinh: Nam Kinh và Bắc Kinh của Trung Quốc.
Câu 12:nghỉ: TT12 cho chữ NGHỈ (va, ông đó) hàm ý khinh thường nên sửa là NGHĨ (ước chừng, đoán chừng). Bản B-T: NGHỈ. Xem thêm Phụ chú cuối sách.
Câu 15:tố nga: người con gái đẹp
Câu 17:Mai cốt cách: chỉ dáng thanh tú, tuyết tinh thần: tinh thần trong trắng như tuyết.
Câu 20:Khuôn trăng: B-T: khuôn TRANG, chắc do lỗi in ấn, vì phần chú giải của B-T có ghi rõ TRĂNG. Từ đây nếu chắc dị bản do lỗi in ấn, xin phép không chú.
nét ngài nở nang: Mặt như trăng tròn, lông mày hình con tằm theo “TƯỚNG THƯ” là vẻ đẹp phúc hậu, đây là tả Thuý Vân, có sách để “Khuôn LƯNG đầy đặn nét NGƯỜI nở nang” thấy không đẹp.

1 2 3 4 5    

Total 163 pages