Unique Lines in each version of Truyện Kiều

This page shows extra lines in one version that
do not exist in other versions.

Kiều 1866

Line Text Notes

Kiều 1870

Line Text Notes
533唉群寄塟遼東
Hãy còn kí táng liêu đông,
 
534故鄕𣾺演𠦳重山溪
Có hương khơi diễn ngàn trùng sơn khê.
 
534b𣈙迻靈襯衛圭
Rày đưa linh thấn về quê,
 
534c世𱜢𡥵拱沛衛護䘮
Thế nào con cũng phải về hộ tang."
 
1828a餒𢚸拯打𦓡𤴬
Nỗi lòng chẳng đánh mà đau
 
1828b當唭呐俸󰘚怞淚沙
Đang cười nói bỗng mặt rầu lệ sa.
 
1895a𱥺𠳒渚𨷑𠄩𣳔㐌沙
Một lời chưa mở hai dòng đã sa.
 
1895b𥙩𢚸假格𠳨查
Lấy lòng giả cách hỏi tra,
 

Kiều 1871

Line Text Notes

Kiều 1872

Line Text Notes
1066a桂𥪝𦝄杏𨕭𫡮
"quế trong trăng hạnh trên mây,
 
1066b葛洪女底朱苔墮花
"cát hồng nỡ để cho đầy đoạ hoa!
 
1066c又一体云
Hựu nhất thể vân:
 
1072a惜調啉庄別些
Tiếc điều lầm chẳng biết ta
 
1072b𧗱珠𢵼玉易它如󱉁
VỂ châu vớt ngọc dễ đà như chơi
 

Kiều 1902

Line Text Notes
531a𨷑䀡手筆嚴堂
MỞ xem thủ bút nghiêm đường
 
532a𠴍浪叔父賒塘命終
Nhắn rằng thúc phụ xa đường mệnh chung
 
533a唉群寄葬遼東
Hãy còn ký táng liêu đông
 
534a故鄕𣾺演𠦳重山溪
CỐ hương khơi diễn ngàn trùng sơn khê
 
534b𣈙迻灵櫬𧗱圭
Rày đưa linh sấn về quê
 
534c世芇𡥵拱沛𧗱護喪
Thế nào con cũng phải về hộ tang