TRUYỆN KIỀU BẢN 1871
Bản Liễu Văn Ðường
by Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dị
Published by Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2002)


1 2 3 4 5    

Total 136 pages
𤾓𢆥𥪞𡎝𠊛些
1    Trăm năm trong cõi người ta,
𡨸才𡨸命窖𱺵恄饒
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
𱱇戈没局𣷭橷
Trải qua một cuộc bể dâu,
仍調𬖉𧡊㐌𤴬疸𢚸
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
𨔍之彼嗇斯豊
5    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
𡗶撑涓貝𦟐紅打悭
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
稿𦹳吝𱠎𠓀畑
Cảo thơm lần giở trước đèn,
風情固錄群傳史撑
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
浪𢆥嘉靖朝明
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
𦊚方𪹚𣼽𠄩京凭鐄
10    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
固茹員外户王
Có nhà Viên ngoại họ Vương,
家資擬拱常常堛中
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.
没𤳆𡥵次𣖢𢚸
Một trai con thứ rốt lòng,
王觀𱺵𡨸綏𣳔儒家
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.
頭𢚸𠄩妸素娥
15    Đầu lòng hai ả tố nga,
翠翹𱺵姉㛪𱺵翠雲
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
枚骨格雪精神
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
没𠊛没𨤔𨑮分院𨑮
Một người một vẻ mười phân vẹn mười.
雲󰏙莊重恪潙
Vân xem trang trọng khác vời,
囷𦝄苔惮󰞺𧍋𦬑囊
20    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
花唭玉説端莊
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
𩄲輸渃𩯀雪讓牟䏧
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
翹強色稍漫𣻕
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
搊皮才色吏𱺵分欣
So bề tài sắc lại là phần hơn.

Chú Thích:

Câu 4:đã: Những điều trông thấy “mà” đau đớn lòng.
Câu 6:với: Trời xanh quen “thói” má hồng đánh ghen.
Câu 18:Một: “Mỗi” người một vẻ mười phân vẹn mười.

1 2 3 4 5    

Total 136 pages