Mục lục Tự điển : 酬應門 - Đối đáp [70 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1家父gia phụ
2家嚴gia nghiêm
3家君gia quân
4家母gia mẫu
5家慈gia từ
6令尊lệnh tôn
7令嚴堂lệnh nghiêm đường
8令慈lệnh từ
9令萱堂lệnh huyên đường
10令尊慈lệnh tôn từ
11家兄gia huynh
12家嫂gia tẩu
13家弟gia đệ
14家弟婦gia đệ phụ
15令兄lệnh huynh
16令嫂lệnh tẩu
17令弟lệnh đệ
18令弟婦lệnh đệ phụ
19家兒gia nhi
20䐁兒độn nhi
21小女tiểu nữ
22家壻gia tế
23令嗣lệnh tự
24令卽lệnh tức
25令愛lệnh ái
26賢壻hiền tế
27家姪gia điệt
28令姪lệnh điệt
29寒家hàn gia
30寒門hàn môn