Another Nôm Lookup Tool
based on
Unicode

Quốc Ngữ Hán-Nôm Mã unicode (dùng hệ hex)
Tiếng anh Bắc kinh Quảng đông
Thương hiệt Bộ thủ/Tổng nét

Truy vấn: