Mục lục Tự điển


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1天文門Thiên văn
2地理門Địa lí
3倫序門Trật tự luân lí
4酬應門Đối đáp
5儒教門Nho giáo
6道教門Đạo giáo
7釋教門Phật giáo
8身體門Thân thể
9寶屋門Nhà cửa
10作用門Tác dụng
11食品門Thực phẩm
12果實門Hoa quả nói chung
13火用門Công dụng của lửa
14服用門Đồ dùng y phụ nói chung
15女妝門Nữ trang
16織任門Tơ tằm nói chung
17眾香門Các loại hương thơm
18珍寶門Của quý
19采色門Màu sắc
20噐用門Đồ dùng
21工用門Lợi ích mang lại khi sử dụng
22文藝門Văn ngệ
23音樂門Âm nhạc
24兵噐門Binh khí
25人品門Nhân phẩm
26游戲門Du hí
27偌語門Thành ngữ
28疾病門Bệnh tật
29草木門Thảo mộc
30禽獸門Cầm thú
31水族門Sinh vật dưới nước
32虫類門Các loại côn trùng