Mục lục Tự điển : 作用門 - Tác dụng [142 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1穿xuyên
2xuyến
3toản
4chủng
5hành
6tẩu
7bào
8bộ
9ngoạ
10khấu
11lập
12kỉ
13bả
14phục
15hưng
16ngưỡng
17trắc
18chuyển
19摇頭dao đầu
20khởi
21
22xứ
23phủ
24掉首trạo thủ
25trảo
26cố
27反接phản tiếp
28面縳diện phược
29撚紙nhiên chỉ
30搓䋲tha thằng