作用門 - Tác dụng

Âm Hán Việt : bào

Chữ Hán :

Âm Hán Việt : 同上

Quốc Ngữ : đồng thượng (giống trên: là chạy)

Tiếng anh : to run

Cột : 8