Symbols and Abbreviations
B.L.Bióoc lả (Truyện thơ nôm Tày)
B.S.K.Ch.Báo sao kẻn chụ (Then)
C.C.Cái cấu (Then)
C.D.Ca dao, si, lượn
C.K.Cái kiểu (Then)
C.S.Cống sứ (Then)
C.Th.L.Cung Thành Lâm (Then)
C.V.Cổ văn Tày
C.Đ.Câu đố
Cg.S.Cống sứ (Then)
Ch.Đ.Chiêu Đức (truyện thơ Nôm Tày)
G.H.Giải hạn (Then)
G.T.P.T.T.K.Giải tạ phá trì thương khắc (Then)
H.C.Hất cộ (Then)
H.D.G.Hát dân gian
H.L.Hiến lệ (Then)
H.T.Q.Hang Tam Quang (Then)
H.Th.Hán Thư
H.Đ.Hán Đính (Truyện thơ Nôm Tày)
H.Đ.H.Hoàng Đức Hậu
K.S.B.K.D.Kiến sinh bất kiến dưỡng (Then)
K.T.Kinh thi (Bản Tày)
K.Th.Ký thư (Tày)
Kh.C.Kh.G.Khau Các, Khau Gài (Then)
Kh.H.Khảm Hải (Then)
Kh.Kh.Khỉn không (Then)
Kh.Q.Khoả quan (Then)
Kh.T.Q.S.Khảu tu quan sấn (Then)
Kh.T.T.Khảu tu Tuổn (Then)
Kh.V.H.C.Khả vài hất cộ (Then)
L.C.Lượn cọi
L.K.Lễ Ký
L.Kh.Lồng khái (Then)
L.N.H.Lượn Nàng Hai (Lễ hội)
L.Ng.Luận ngữ (Bản Tày)
L.S.Lượn sương (Hát hội)
L.S.Ch.Lượn Sam Châu
L.T.K.Lý Thế Khanh (Truyện thơ Nôm Tày)
L.T.Ng.Lượn Tam Nguyên
L.T.Q.Lượn Tứ quý
M.L.T.Ng.Mẻ lình tổng ngoảng (Then)
N.G.C.K.Nâu gắm cái Kiều (Then)
N.H.Nàng Hán (Truyện thơ Nôm Tày)
N.K.Nàng Kim (Truyện thơ Nôm Tày)
N.Q.Nàng Quyển (Truyện thơ Nôm Tày)
N.S.Nhân sinh (Bản Tày)
Ng.D.Ngọc Dong (Truyện thơ Nôm Tày)
Ng.Dg.Ngọc Dong (Truyện thơ Nôm Tày)
Ng.L.Ngọc Long (Truyện thơ Nôm Tày)
Ng.T.K.Nghênh Tân Kiều (Then)
Nh.Hg.Nho Hương (Truyện thơ Nôm Tày)
Nh.L.Nhân Lăng (Truyện thơ Nôm Tày)
Nh.S.Nhân sinh (Bản Tày)
P.Ng.Pắt ngoảng (Then)
P.S.Pây sử (Then)
P.S.Đ.Pây sử đông (Then)
P.T.P.Cao bằng phong thổ phú
Ph.L.Phóng lệ (Then)
Ph.R.Phuối rọi
Ph.Tr.Phá trì (Then)
Q.L.Quẻn lẩu (Then)
Q.T.Ng.L.Quảng Tân-Ngọc Lương (Truyện thơ Nôm Tày)
R.V.Rự vài (Then)
S.T.Sở từ (Tày)
S.Đ.Sử đông
T.G.G.Tậu Giả gỉn (Then)
T.H.Tiến hoa (Then)
T.L.Tiểm lệ (Then)
T.Lg.Nh.Truyện Lương Nhân (Truyện thơ Nôm Tày)
T.M.Tổng Mất (Then)
T.Th.Tứ thư (Bản Tày)
Th.Then
Th.L.Thành Lâm (Then)
Th.N.Q.Thấu nạn quang (Then)
Th.Ng.Thành ngữ Tày
Th.V.Thiên vấn (Tày)
Th.Đ.C.Thơ đám cưới
TÐ.Thị Đan (Truyện thơ Nôm Tày)
V.C.Vãng cảnh (Then)
Vg.C.Vãng cảnh (Then)
X.Xem
X.Kh.Xo khẩu (Then)
X.Kh.P.M.Xo khẩu pố mỉnh (Then)
X.S.Xinh say (Then)
X.Đ.Xinh đẳm (Then)
Y.H.C.T.Y học cổ truyền
Đ.L.Độ Lộc
Đ.N.Từ đồng nghĩa
Đ.Q.Đính Quân (truyện thơ Nôm Tày)