Chinh Phụ Ngâm Khúc - 征 婦 吟 曲
Đặng Trần Côn

1 2 3 4 5    

Total Pages 64
NomText
𨤧𡗶坦常欺𫗄𡏧
Nhẽ trời đất thường khi gió bụi,
客𦟐紅𡗉餒迍邅
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
撑箕𠽉瀋層𨕭
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
爲埃𨢟孕朱𢧚餒尼
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
𪔠長城龍𫼲𩃳月
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
𤌋甘泉𥊚䁾式𩄲
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
𠃩吝鎌宝𢶢𢬣
Chín lần gươm báu chóng tay,
HanText
天地風塵
Thiên địa phong trần
紅顏多屯
Hồng nhan đa truân
悠悠彼蒼兮誰造因
Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân
鼓鼙聲動長城月
Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt
烽火影照甘泉雲
Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân
九重按劍起當席
Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch
半夜飛檄傳將軍
Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
清平三百年天下
Thanh bình tam bách niên thiên hạ

Notes on Nôm Text:
  • Trường Thành : Thành Tràng An, kinh đô nhà vua.
  • Cam Tuyền : Tên đất, ở về phía tây bắc Tràng An.
  • 1 2 3 4 5    

    Total Pages 64