Mục lục Tự điển : 寶屋門 - Nhà cửa [78 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1gia
2trạch
3viên
4tường
5繚墻liễu tường
6phiên
7li
8môn
9門屏môn bình
10đình
11東廡đông phủ
12西廡tây phủ
13外堂Ngoại đường
14giai
15hiên
16綵棚thải bằng
17遮天墓già thiên mộ
18負厦phụ hạ
19ốc
20bích
21東厢đông sương
22西厢tây sương
23屏門bình môn
24腋門nạch môn
25耳房nhĩ phòng
26外室ngoại thất
27hộ
28内庭nội đình
29天井thiên tỉnh
30花壇hoa đàn