Mục lục Tự điển : 儒教門 - Nho giáo [6 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1至聖先師Chí thánh tiên sư
2四配tứ phối
3十哲thập triết
4兩廡lưỡng phủ
5士王Sĩ Vương
6文貞公Văn Trinh công