Mục lục Tự điển : 人品門 - Nhân phẩm [108 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1貴介quý giới
2貴0quý du
3衙内nha nội
4幕賓mộ tân
5通家thông gia
6姻家nhân gia
7cữu
8伯伯bá bá
9叔叔thúc thúc
10小叔tiểu thúc
11翁壻ông tế
12僚壻liêu tế
13連襟liên khâm
14郎舅lang cữu
15中表trung biểu
16家主gia chủ
17主人翁chủ nhân ông
18小主人tiểu chủ nhân
19󰤃家quản gia
20長班trưởng ban
21書童thư đồng
22đồng
23bộc
24背嵬bối ngôi
25們子môn tử
26崑崙奴Côn lôn nô
27奚童khê đồng
28傭奴dong nô
29夜不収dạ bất thu
30巡風tuần phong