Mục lục Tự điển : 眾香門 - Các loại hương thơm [18 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1降眞香giáng chân hương
2返魂香phản hồn hương
3木難mộc nan
4奇南香Kì Nam hương
5白木香Bạch mộc hương
6鷄舌香Kê thiệt hương
7沉水香Trầm thuỷ hương
8速香Tốc hương
9白檀香Bạch đàn hương
10紫檀Tử đàn
11香串hương xuyến
12香緣Hương duyên
13薰衣香Huân y hương
14白緣香Bạch duyên hương
15黒緣香Hắc duyên hương
16悶香muôn hương
17山芋香sơn vu hương
18麝脐Xạ tề