Nhật Dụng Thường Đàm - Dictionary Lookup

Quốc Ngữ Hán-Việt reading Hán-Nôm English

Terms to look up: