Poems of Hồ Xuân Hương : 叙情詩 - Tự tình thơ


Nhan đề:叙情詩 - Tự tình thơ
 NômTiếng Việt
Nội dung:㗂𪃿嗃𠳗嘅𨕭喯
怨恨𥉫𫥨泣每𥬧
楳慘空摳𦓡㤨谷
鐘愁拯打㨿𫳵喑
𠓀𦖑仍㗂添油忋
𡢐𢠣為緣底𠻦𥊙
才子文人埃󰁣佐
身尼㐌罕𠹾𫅷愔
Tiếng gà xao xác gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau giận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đã hẳn chịu già hom.