Poems of Hồ Xuân Hương : 岧𠀧隊 - Đèo Ba Dội


Nhan đề:岧𠀧隊 - Đèo Ba Dội
 NômTiếng Việt
Nội dung:没岧没岧吏没岧
𠸦埃窖鑿景招撩
𬮌𣘈𧹼烈𥱰𥵗󰤂
𡉕𥒥撑荑頓噴𦼔
搮𧾿梗樁干𩙋速
潭𣾸蘿柳湥霜招
賢人君子埃𦓡𫽄
痗𨆝𤶐蹎吻㦖𨅹
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân, quân tử ai mà chẳng...
Mỏi gối, chồn chân vẫ muốn trèo.
Ghi chú:Maurice Durand (L'Oeuvre...trang 13) chú giải rằng dãy núi này gần như chắc chắn là Đèo Tam-Điệp ở giữa miền Bắc Việt Nam, nơi núi là đá vôi và mang mầu đen đen nhưng, ông ấy bổ sung một cách hồn nhiên, "l'on n'a pas de grotte avec une grande ouverture" - “Người ta không có hang động với cửa hang lớn.” Trong khi cảnh vật thực tế có thể gợi ý ra bài thơ này cho Hồ Xuân Hương (cũng như "Hang Cắc Cớ"), thì những đường nét đặc biệt, cây thông và cây liễu lay động hàm chứa cảnh tình dục nữa. Cây thông theo truyền thống đại diện cho đàn ông; cây liễu cho đàn bà.