Poems of Hồ Xuân Hương : 翁昭虎和 - Ông Chiêu – Hổ hoạ


Nhan đề:翁昭虎和 - Ông Chiêu – Hổ hoạ
 NômTiếng Việt
Nội dung:尼翁醒尼翁醝
尼翁撟月𡧲班𣈜
𧯄𤞻𠸠凭空𠊚𢱖
𫳵固𤞻𡥵俸捽𢬣
Này ông tỉnh này ông say
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con bỗng tuột tay.
Ghi chú:Cợt ông Chiêu Hổ & Ông Chiêu Hổ hoạ. Chiêu-Hổ có thể là một trong những bút danh của Phạm Đình Hổ (1768-1839), một trong những người có học thức nhất của thời đó, người lên cao trên đỉnh danh dự dưới triều vua Minh Mạng (1820-1840). Từ tương đương của Hồ Xuân Hương để giễu cợt văn học nhân vật nổi danh đó có lẽ đã tạo ra sự bảo vệ cho quan điểm không chính thống của bà. Hổ—một phần của bút danh của Phạm Đình Hổ cũng như tên chính của ông –có nghĩa là “con hổ.” Xem Hoa Bằng, Hồ Xuân Hương, Nhà Thơ Cách Mạng, Chương 3, (Saigon: Nhà Xuất Bản Bốn Phương, 1953), pp. 27-33. Những người khác chống lại sự đồng nhất này.