Poems of Hồ Xuân Hương : 詠屋𧋆 - Vịnh ốc nhồi


Nhan đề:詠屋𧋆 - Vịnh ốc nhồi
 NômTiếng Việt
Nội dung:博媄生𫥨分屋𧋆
𣎀𣈜粦𨀎盎𦹵灰
君子固傷辰扑𧞣
吀停𪭟𢭴魯𦟹碎
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi,
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Ghi chú:Ốc nhồi, sống trong ao và ruộng lúa, được coi là không thoải mái và bẩn thỉu. Bóc yếm trong câu ba có nghĩa “lột vảy ra,” là việc chơi chữ với từ vảy ốc và từ đồng âm của nó, một loại nịt vú phụ nữ thời Hồ Xuân Hương vẫn mặc.