Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Title: Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Author: Father Anthony Trần Văn Kiệm
Publisher: Đà Nẵng Publishing House and the Vietnamese Nôm Preservation Foundation
Publication Date: 2004
Size: 14,5 x 20,5 (cm)
Pages: 903