Definitionshuttle of loom; narrow; long-headed; a scrub oak; thin
Unicode U+677c
Cangjie DNIN
Total strokes8
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 4 strokes
Hán-Việt readingtrữ
Mandarin (Pinyin) zhù shù
Cantonese (Jyutping) cyu5
Vietnamese trữ, nhũ "trữ (cái thoi dệt)" (gdhn)