Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Nôm Characters with Quotations and Annotations
GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng.

Truy vấn (Quốc Ngữ hoặc Hán-Nôm):