Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Title: Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Author: Father Anthony Trần Văn Kiệm
Publisher: Đà Nẵng Publishing House and the Vietnamese Nôm Preservation Foundation
Date of Publication: 2004
Size: 14,5 x 20,5 (cm)
Pages: 903
Price: US $50.00 (included shipping and handling by surface mail)

Other news:

  • Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
  • Dictionarium Anamitico-Latinum