Mục lục Tự điển : 禽獸門 - Cầm thú [64 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1
2cáp
3nga
4鷄雛kê sồ
5鬭鷄đấu kê
6赤靣鴨xích diện cáp
7linh
8thuần
9百舌bách thiệt
10山哥sơn ca
11󰢒鵡anh vũ
12奏吉子tấu cát tử
13瓦雀ngoã tước
14石雀thạch tước
15thước
16慈鳥từ điểu
17黄雀hoàng tước
18參鳥sâm điểu
19鵂鶹hưu lưu
20như
21oanh
22thuý
23錦鷄cẩm kê
24diên
25yến
26ưng
27雷鷄lôi kê
28��diên lộ
29nhạn
30天鵞thiên nga