Mục lục Tự điển : 疾病門 - Bệnh tật [24 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1đậu
2chẩn
3phong
4lại
5楊梅槍dương mai thương
6廣瘡quảng thương
7ma
8ti
9dương
10thống
11đông
12面赬diện trinh
13miễu
14hôn
15mạo
16cổ
17manh
18bả
19䂓視quy thị
20仰視ngưỡng thị
21目靑mục thanh
22足疴túc a
23鴕背đà bối
24惡阻ác trở