Mục lục Tự điển : 游戲門 - Du hí [26 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1鞦0thu thiên
2󰠲錢đâu tiền
3纏頭triền đầu
4踢毬thích cầu
5商羊舞thương dương vũ
6蹴鞠xúc cúc
7擊壤kích nhưỡng
8打乖đả quai
9抹牌mạt bài
10聚三牌tụ tam bài
11意錢ức tiền
12彈琴đàn cầm
13剥粟爆bác túc bạo
14打撑巴đả xanh ba
15風箏phong tranh
16打觔斗đả cân đấu
17交跌giao trật
18打擂đả lôi
19𥿄鳶chỉ diên
20弄笛lộng địch
21驅儺khu na
22舞傀󰀬vũ quỷ lỗi
23張水戲trướng thuỷ hí
24角抵giác để
25烟火架yên hoả giá
26走馬燈tẩu mã đăng