Mục lục Tự điển : 噐用門 - Đồ dùng [182 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1筭子toán tử
2牙籌nha trù
3背撘bội tháp
4撘連tháp liên
5拜厘bái li
6懸爐huyền lô
7提爐đề lô
8唾壼thoá hồ
9水桶thuỷ thông
10香爐hương lô
11香鼎hương đỉnh
12烤手爐khảo thủ lô
13吊爐điếu lô
14燈檠0敬0đăng kính(âm kính)
15燈釭đăng công
16燭󰉟chúc đài
17燭跋chúc bạt
18bổn
19quỹ
20cấp
21衣衍y diễn
22sàng
23tháp
24kỉ
25交几giao kỉ
26kỉ
27香几Hương kỉ
28匡床khuông sàng
29胡床hồ sàng
30倚墩ỷ đôn