Mục lục Tự điển : 織任門 - Tơ tằm nói chung [61 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1tàm
2蠶蛾tàm nga
3??
4ti
5tuyến
6mân
7
8chức
9xuyên
10nhâm
11tu
12tổ
13生絲sinh ti
14熟絲thục ti
15quyên
16bạch
17tăng
18luyện
19la
20tiêu
21sa
22the
23trừu
24mạch
25鏡面0kính diện mạch
26
27
28cẩm
29蠶絲tàm ti
30huyền