Mục lục Tự điển : 服用門 - Đồ dùng y phụ nói chung [63 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1mạo
2quán
3cân
4𢃄đai
5nhuyễn
6bào
7y
8通袖thông tụ
9半臂bán tí
10圓領viên lĩnh
11交領giao lĩnh
12對襟đối khâm
13馬褂mã quái
14馬袴mã khố
15nữu
16khấu
17衣𢃄y đai
18雲肩vân khiên
19
20khố
21小衣tiểu y
22豆袴đậu khố
23犢鼻褌độc tị côn
24横勒袴hoàng lặc khố
25côn
26圍裙vi quần
27thường
28ngoa
29hài
30