Mục lục Tự điển : 果實門 - Hoa quả nói chung [60 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1菴羅am la
2lăng
3癩瓜lại qua
4khiếm
5苦瓜khổ qua
6木鱉mộc miết
7木鱉子mộc miết tử
8五亷ngũ liêm
9羊0dương quai
10番0phiên quai
11豆莢đậu giáp
12西瓜tây qua
13綵瓜thải qua
14王瓜vương qua
15茄瓜gia qua
16粉瓜phấn qua
17黄瓜hoàng qua
18山查sơn tra
19楊枚dương mai
20蕉梳tiêu sơ
21黄伯莢hoàng bá giáp
22蕉房tiêu phòng
23人面子nhân diện tử
24鬼面子quỷ diện tử
25無華果vô hoa quả
26沙梨sa lê
27番梨phiên lê
28優曇果ưu đàm quả
29波羅𡧸ba la mật
30大奈đại nại