Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry thi tướng
thi tướng 詩將
dt. tướng thơ. đc. Lưu Trường Khanh 劉長卿 đời Đường trong bài Tống Khổng sào phủ phó hà nam quân có câu: “Nghe nói toàn quân đánh giặc bắc, lại rằng thi tướng tới hà nam.” (聞道全軍征北虏,又言詩將會河南 văn đạo toàn quân chinh bắc lỗ, hựu ngôn thi tướng hội hà nam), đời sau mượn chữ này để trỏ thi nhân đứng đầu tao đàn. Miệng khiến tửu binh pha luỹ khúc, mình làm thi tướng đánh đàn tao. (Tự thán 89.4). x. đàn tao, x. luỹ khúc.