Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry tường đào ngõ mận
tường đào ngõ mận 墙桃午槾
đc. tể tướng nhà Đường là Địch Nhân Kiệt giỏi tiến cử hiền tài. Có người ca ngợi rằng: “Đào lý trong thiên hạ đều trong cửa nhà ông.” (天下桃李悉在公門矣 thiên hạ đào lý tất tại công môn). Địch Nhân Kiệt mới trả lời: “Tiến cử hiền tài cho nước, chứ có phải cho riêng ta đâu.” (薦賢為國非為私人也 tiến hiền vị quốc bất vị tư nhân) (theo tân đường thư). Ngày tháng kê khoai những sản hằng, tường đào ngõ mận ngại thung thăng. (Mạn thuật 23.2)‖ (Thuật hứng 46.2). x. đào lý, x. đào mận.