Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry ngũ canh
ngũ canh 五經
AHV: ngũ kinh.
dt. năm bộ kinh điển quan trọng vủa nho gia. Am quạnh thiêu hương đọc ngũ canh, linh đài sạch một dường thanh. (Mạn thuật 31.1)‖ (Tức sự 123.2). x. canh.