Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry giải
giải tục 解俗
đgt. <từ cổ> cởi tục. Rủ vượn hạc xin phương giải tục, quyến trúc mai kết bạn tri âm. (Tự thuật 119.3). x. cổi.