Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry dặm thanh vân
dặm thanh vân 琰青雲
dt. có khi còn dịch là dặm mây xanh, trỏ đường công danh. Thành ngữ hán: thanh vân đắc lộ 青雲得路 (mây xanh được lối), ý nói thi đỗ cao, gặp vận hội mới. Nợ quân thân chưa báo được, hài hoa còn bện dặm thanh vân. (Ngôn chí 12.8)‖ (Bảo kính 165.1).