Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Vương Hi Chi
la ỷ 羅綺
dt. la đều là lụa gấm, trỏ quần áo nói chung. Trương Hành 張衡 đời Hán trong bài Tây kinh phú 西京賦 viết: “mới dần tiến mà thân héo mòn, dường chẳng mang nổi xiêm áo” (始徐進而羸形,似不任乎羅綺 thuỷ từ tiến nhi luy hình, tự bất nhậm hồ la ỷ). la ỷ sau còn trỏ cảnh phồn hoa đô hội. Hoàng Tiểu Phối 黄小配 trong bài ‘tập tải phồn hoa mộng’tự có câu: “thương thay một cảnh phồn hoa, ngoảnh đầu thôi cũng đã là khói mây” (最憐羅綺地,回首已荒烟 tối liên la ỷ địa, hồi thủ dĩ hoang yên). Ngựa ngựa xe xe la ỷ tốt, dập dìu là ấy chiêm bao. (Thuật hứng 52.7, 55.5, 68.3).