Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Trụ
Trụ 紂
dt. tức Đế Tân 帝辛 hay Trụ Tân 紂辛, là vị vua cuối cùng đời Nhà Thương của lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 1154 tcn - 1123 tcn Trụ vương nổi tiếng là một ông vua tàn ác. Ông mê Đát Kỷ. Ông và Đát Kỷ nổi tiếng về sự hưởng lạc, cho xây dựng nhiều chốn ăn chơi xa hoa như lộc đài, nhục lâm, tửu trì… Trụ vương vì sự tàn bạo đã dẫn đến mất nước về tay nhà Chu.Trụ trật quốc gia vì Đát Kỷ, Ngô lìa thiên hạ bởi Tây Thi. (Giới sắc 190.3).