Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Quán Hưu
quốc 國
dt. nước, quốc gia. Quốc phú binh cường chăng có chước, bằng tôi nào khuở ích chưng dân. (Trần tình 37.7). Thiền ngõ năm câu, nằm nhãng trong quê Hà Hữu; kinh xem ba biến, ngồi ngơi mé quốc Tân La. (Trần Nhân Tông – Cư Trần Lạc Đạo Phú), Cuốc cha trị đến (Kinh lạy cha, 1778). Vì cŏấc tlên blời (Rhodes 1651).