Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Liệt nữ truyện
an lạc 安樂
tt. <Nho> yên vui. Tuỳ Thư phần Liệt nữ truyện có đoạn: “trẫm vỗ về sinh dân, tình như phụ mẫu, muốn khắp nơi thanh tịnh, trăm họ yên vui” (朕撫育蒼生,情均父母,欲使率土清浄,兆庶安樂). An lạc một lều dầu địch, thái bình mười chước ngại dâng. (Bảo kính 161.5).