Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Dậu Dương Tạp Trở
Bắc Thần 北辰
dt. một tên khác của chòm bắc cực, tượng cho ngôi thiên tử. Sách Luận Ngữ thiên Vi chính ghi: “Lấy đức mà thực thi chính trị, cũng như là sao Bắc Thần, luôn ở chỗ của nó còn các sao khác đều chầu về” (子曰為政以德,譬如北辰,居其所而众星共之 vi chính dĩ đức, thí như Bắc Thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh củng chi). Sách Nhĩ Nhã thiên Thích thiên ghi: “Bắc cực còn gọi là Bắc Thần” (北極謂之北辰). Vương Bột trong bài Đằng vương các tự viết: “thế đất vút mà bể nam sâu; trụ trời cao mà Bắc Thần viễn” (地勢極而南溟深,天柱高而北辰遠 địa thế cực nhi Nam Minh thâm; thiên trụ cao nhi Bắc Thần viễn). Đại địa dày, Nam Nhạc khoẻ, Cửu tiêu vắng, Bắc Thần cao. (Thuật hứng 66.4).