Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry âm phản chiếu mũi hoá
tốt 卒
dt. lính, con tốt. Làm người mựa cậy khi quyền thế, Có khuở bàn cờ tốt đuổi xe. (Trần tình 44.8)