地理門 - Địa lí

Âm Hán Việt : giang

Chữ Hán :

Âm Hán Việt : 同上

Quốc Ngữ : đồng thượng (giống trên: là sông)

Tiếng anh : river

Cột : 2