Definitionquail
Unicode U+9d33
Cangjie JVHAF
Total strokes17
Unicode radical + strokes 鳥 điểu (196) + 6 strokes
Mandarin (Pinyin) yàn
Cantonese (Jyutping) aan3 ngaan3
Vietnamese ngan, nhũ "con ngan (vịt xiêm)" (vhn)
Vietnamese yến, nhũ "bạch yến" (gdhn)