Detailed information

Glyph
Definitionbone; skeleton; frame, framework
Unicode U+9aa8
Cangjie BBB
Total strokes10
Unicode radical
+ strokes
radical 0188
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0188
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0188
+ 0 strokes
Radical cốt
Mandarin (pinyin) GU3
Cantonese (Yale) GWAT1
Vietnamese cốt, như "nước cốt; xương cốt; cốt nhục; cốt cán, cốt yếu" (vhn)
Vietnamese cọt, như "cọt kẹt" (btcn)
Vietnamese cút, như "cút đi; côi cút, cun cút" (btcn)
Vietnamese gút, như "thắt gút chỉ" (btcn)