Definitiona kind of tench
Unicode U+9C45
Cangjie NFILB
Total strokes22
Unicode radical + strokes 魚 ngư (195) + 11 strokes
Hán-Việt readingdong
Mandarin (Pinyin) yóng yōng
Cantonese (Jyutping) zung4
Vietnamese dung, nhũ "dung (loại cá chép)" (gdhn)