Definitionexcellent horse, noble steed
Unicode U+99d4
Cangjie SFBM
Total strokes15
Unicode radical + strokes 馬 mã (187) + 5 strokes
Hán-Việt readingtảng
Mandarin (Pinyin) zǎng zǔ zù
Cantonese (Jyutping) cong2 zong2 zou2
Vietnamese tảng, nhũ "tảng (ngựa tốt)" (gdhn)