Definitionoffer food superior; send gift
Unicode U+994b
Cangjie OILMC
Total strokes20
Unicode radical + strokes 食 thực (184) + 12 strokes
Hán-Việt readingquĩ quỹ
Mandarin (Pinyin) kuì tuí
Cantonese (Jyutping) gwai3 gwai6
Vietnamese quỹ, nhũ "quỹ tiến (tiến tặng, biếu tặng)" (gdhn)